GUMed uzyskał status uczelni badawczej

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) został wybrany do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Wyniki pierwszej edycji programu ogłosił minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Uzyskanie statusu uczelni badawczej jest potwierdzeniem wiodącej pozycji GUMed w obszarze prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, jak również stanowi impuls do konkurowania z czołowymi ośrodkami w Europie i na świecie.

W gronie zwycięskich uczelni znalazły się także: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Wrocławski. Każda z 20 uczelni była oceniona przez zespół 15 wybitnych ekspertów. Wśród nich znalazły się osoby, które pełniły funkcję rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych uczelni europejskich, m.in. Uniwersytetu w Getyndze, Amsterdamie, Aarhus, Manchesterze czy Southampton. Członkami zespołu byli również naukowcy, którzy cieszą się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym. Dobór ekspertów został dokonany w taki sposób, aby zapewnić udział w zespole reprezentantów każdej dziedziny nauki.

Zgodnie z założeniami projektu, Gdański Uniwersytet Medyczny zamierza zintensyfikować działalność naukową w trzech priorytetowych obszarach badawczych, do których należą: onkologia; kardiologia i medycyna sercowo-naczyniowa oraz biochemia, genetyka i biologia molekularna. Dziedziny te wybrano w drodze dogłębnej analizy potencjału naukowo-badawczego GUMed, przygotowanej przez zewnętrznych ekspertów. Wykorzystana metodologia uwzględniła m.in. rankingi branżowe, współpracę z renomowanymi ośrodkami naukowymi, liczbę prestiżowych publikacji międzynarodowych, jakość i efektywność prowadzonych badań, poziom umiędzynarodowienia, a także nowoczesną infrastrukturę badawczą. Tak sprofilowany zakres aktywności w realny sposób zapewni GUMed największe możliwości zwiększenia wpływu prowadzonej działalności naukowej na rozwój światowej nauki.

„Gdański Uniwersytet Medyczny charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy, na który składają się w szczególności: doświadczone i renomowane zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych międzynarodowych publikacji i grantów, jak również szeroki zakres i jakość prowadzonych badań potwierdzone wysoką kategoryzacją jednostek badawczych” – mówi prof. Tomasz Bączek, prorektor ds. nauki. – „O konkurencyjności Uczelni na arenie krajowej i międzynarodowej świadczy bez wątpienia nowoczesna infrastruktura, tworzona w oparciu o wzorce z wiodących międzynarodowych ośrodków badawczych, a także wieloletnia współpraca z renomowanymi instytucjami naukowymi o dużym potencjale dalszego rozwoju”.

Projekt przygotował interdyscyplinarny zespół specjalistów, w skład którego weszli przedstawiciele władz rektorskich, pracownicy naukowi, badawczy i administracyjni. W ramach realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” GUMed zamierza wspierać potencjał najwybitniejszych naukowców oraz zespołów realizujących prace w zakresie obszarów uznanych za priorytetowe. Duże znaczenie odgrywają nowe rozwiązania organizacyjne, w szczególności rozwój struktur typu core facilities. Możliwość współpracy w jednym miejscu specjalistów z różnych dyscyplin, środowisk i krajów przyczyni się do wzmocnienia potencjału badawczego GUMed, a także wzrostu znaczenia i zasięgu oddziaływania badań realizowanych w Uczelni.

„Dążąc do mocnych, rozpoznawalnych osiągnięć naukowych, w szczególności w obszarze medycyny klinicznej, dążymy do zacieśniania i umacniania efektywnej współpracy wewnątrzuczelnianej pomiędzy najambitniejszymi klinicystami i nowocześnie funkcjonującymi badaczami z obszarów nauk podstawowych: biochemii, biologii molekularnej i genetyki. Powołane w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym Centrum Medycyny Translacyjnej jest według mnie kluczem naszego sukcesu” – dodaje prof. Bączek.

Szansą na pomyślną realizację zadań jest powołanie w strukturach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Pierwszej Szkoły Doktorskiej z nowym programem kształcenia, zakładającym rekrutację również kandydatów z zagranicy. Umożliwi to dopasowanie oferty dydaktycznej do wymagań priorytetowych obszarów badawczych i umożliwi łatwiejszy dostęp międzynarodowych doktorantów do ukierunkowanego na badania programu oferowanego w języku angielskim. Swoje działania Uczelnia zamierza skoncentrować na kompleksowym rozwoju nauki, dydaktyki i kadry akademickiej, w tym młodych naukowców, realizujących zadania z zakresu priorytetowych obszarów badawczych. Służyć ma temu równoczesne podniesienie jakości i umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej, jak również znaczący wzrost udziału partnerów zagranicznych w nauczaniu najzdolniejszych studentów i doktorantów GUMed.

„Bardzo ważna dla komercjalizacji badań prowadzonych przez naukowców jest realizacja innych celów szczegółowych, które ułatwią synergię na linii nauka – biznes oraz zwiększą zainteresowanie inwestorów i podmiotów zagranicznych współpracą z naszą Uczelnią” – podkreślał prof. Bączek. – „Jesteśmy przekonani, że bliska współpraca z kluczowymi uczelniami Pomorza – Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim ułatwi działalność badawczą i pozwoli na stworzenie nowych mechanizmów rozwojowych i wdrożeniowych w kluczowych dla nas obszarach. Ponadto zwiększy to nasze szanse w konkurencji o miejsca w rankingach światowych na poziomach porównywalnych z pozycjami osiąganymi przez – uznanych przez nas jako wzorcowe uczelnie odniesienia – partnerów zagranicznych GUMed z Glasgow, Utrecht czy Uppsali na arenie międzynarodowej w obszarze medycyny klinicznej”.

Działaniami wspierającymi rozwój GUMed jako uczelni badawczej jest konsekwentne kształtowanie kultury organizacyjnej i optymalizacja procesów personalnych. Współpraca oparta na zasadach partnerstwa, wzajemnego szacunku i rzetelnego wykonywania powierzonych obowiązków pozwoli nie tylko umiejętnie budować i rozwijać kompetencje członków uczelnianej społeczności, ale wpłynie realnie na poprawę jakości i komfortu wykonywanej pracy.

Gdański Uniwersytet Medyczny to ośrodek wiodący działający nie tylko w obszarze istniejących trendów medycznych; Uczelnia sama kreuje nisze badawcze w oparciu o analizę kierunków rozwoju cywilizacji. W ramach wnioskowanego projektu został opracowany program zwiększenia wpływu GUMed na naukę światową w priorytetowych obszarach badawczych, takich jak onkologia, kardiologia i medycyna sercowo-naczyniowa oraz biochemia, genetyka i biologia molekularnej. Postawienie na te obszary badawcze ma głęboki sens, zwłaszcza, że problemy sercowo-naczyniowe i onkologiczne stanowią najczęstsze powody śmierci w Unii Europejskiej.

Powyższe działania wpisują się również w Strategię rozwoju GUMed na lata 2019-2025. Zakłada ona dążenie do ugruntowania pozycji w nauce światowej przez: wzrost liczby znaczących publikacji, dalsze poszerzenie umiędzynarodowienia współpracy badawczej, pozyskiwanie większej liczby grantów z partnerami zagranicznymi oraz wzmocnienie skuteczności procesu komercjalizacji wyników badań.