Ustawa o medycynie laboratoryjnej w konsultacjach

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej. „Z uwagi, iż obecny tytuł „ustawa o diagnostyce laboratoryjnej” jest nieadekwatny do postępu wiedzy i terminologii w dziedzinie medycyny laboratoryjnej i w związku z koniecznością wprowadzenia licznych zmian w obecnie obowiązującej ustawie o diagnostyce laboratoryjnej, jak również dodania szeregu nowych regulacji został przygotowany projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej, która kompleksowo reguluje kwestie dotyczące zasad i warunków wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, zasad i warunków wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, zasad nadzoru i kontroli medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz zasad organizacji i działania samorządu diagnostów laboratoryjnych” – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt kompleksowo reguluje kwestie dotyczące zasad i warunków wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, zasad i warunków wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, zasad nadzoru i kontroli medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz zasad organizacji i działania samorządu diagnostów.

Proponowane rozwiązania zmierzają do wprowadzenia przepisów umożliwiających wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w formie indywidualnych i  grupowych praktyk zawodowych. Niewprowadzenie tych zmian w praktyce uniemożliwiłoby wykonywanie zawodu przez znaczną część diagnostów laboratoryjnych, co wpłynęłoby także niekorzystnie na zaspokojenie potrzeb pacjentów.

Ponadto aktualnie zagadnienie prowadzenia badań laboratoryjnych na materiale biologicznym pochodzącym od ludzi dla celów innych niż lecznicze (badania wykonywane na potrzeby organu ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, szkoły wyższe w strukturze których istnieją laboratoria, w których prowadzone są badania na materiale biologicznym pochodzenia ludzkiego) nie jest uregulowane. Projekt ustawy zawiera rozwiązania regulujące te kwestie. Z uwagi na okoliczność, że omawiana działalność dotyczy materiału ludzkiego biologicznego ww. działalność powinna mieć charakter działalności regulowanej.

Ustawa zakłada wprowadzenie do 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego, który diagnosta laboratoryjny może wykorzystać na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego. A także wprowadza obowiązek stosowania w medycznym laboratorium diagnostycznym minimalnych norm zatrudnienia.

Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336308/katalog/12702513#12702513