MZ powołano zespół ds. zmian w wynagrodzeniach

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia powołano Zespół do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

„Zadaniem Zespołu jest opracowanie, anastępnie przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, propozycji zmian przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2020 r. poz.830) w zakresie zasad kształtowania wysokości najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników podmiotów leczniczych” – czytamy w zarządzeniu.

Przewodniczącym zespołu został Sekretarz Stanu nadzorujący prace Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia; a członkami:
a) po jednym przedstawicielu wskazanym przez reprezentatywne organizacje związkowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców,
b) Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
c) Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia,
d) Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
e) Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
f) Dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

Sekretarzem jest przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia.

Źródło:  http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/78/