Prezydent podpisał nowelę dot. OCI dla większych inwestycji medycznych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nakładającej na podmioty lecznicze, które świadczą lub zamierzają świadczyć usługi medyczne finansowane ze środków publicznych, obowiązek uzyskania Oceny Celowości Inwestycji (OCI), poinformowała Kancelaria Prezydenta.

OCI jest konieczne dla projektów inwestycyjnych powyżej 2 mln zł.

„Zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest eliminacja zjawiska nadpodaży usług medycznych, a także dostosowanie inwestycji w sektorze zdrowia do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa oraz umożliwienie świadczeniodawcy perspektywicznego rozwoju zgodnego z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi” – czytamy w komunikacie.

Nowelizacja zakłada, że:

– podmioty wykonujące lub zamierzające wykonywać działalność leczniczą albo zamierzające utworzyć podmiot leczniczy, będą występowały z wnioskiem do wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia o wydanie opinii o celowości inwestycji (zwanej dalej OCI), w przypadku zamiaru realizacji inwestycji, której wartość kosztorysowa przekraczać będzie 2 mln zł na dzień złożenia wniosku;

– minister właściwy do spraw zdrowia będzie organem wydającym OCI w przypadku, gdy podmiotem wnioskującym będzie podmiot leczniczy, który zamierza realizować inwestycję o wartości kosztorysowej przekraczającej 50 mln zł;

– złożenie wniosku o wydanie OCI będzie podlegać opłacie w wysokości
4 tys. zł;

– przy ministrze właściwym do spraw zdrowia ma działać Komisja Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, oceniająca celowość inwestycji przekraczającej 50 mln zł;

– możliwe będzie uzyskanie dotacji od ministra właściwego do spraw zdrowia, innego ministra, centralnego organu administracji rządowej oraz wojewody, a także od jednostek samorządu terytorialnego na remonty i inne inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego), jeżeli dla inwestycji, przy pomocy której ma być realizowane dane zadanie, została wydana pozytywna OCI, chyba że OCI nie jest wymagana na podstawie przepisów tej ustawy.

Nowela ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

(ISBnews)