Sejm za poprawkami Senatu dot. OCI dla inwestycji medycznych powyżej 2 mln zł

Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nakładającej na podmioty lecznicze, które świadczą lub zamierzają świadczyć usługi medyczne finansowane ze środków publicznych, obowiązek uzyskania Oceny Celowości Inwestycji (OCI) dla projektów inwestycyjnych powyżej 2 mln zł.

Przyjęte poprawki mają charakter legislacyjny i doprecyzowujący, m.in. zmieniają nazwę specjalnej komisji, która jako organ doradczy ministra zdrowia ma opiniować inwestycje o wartości powyżej 50 mln zł. Ma to być Komisja Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

OCI ma potwierdzać zasadność inwestycji. I być warunkiem niezbędnym do kontraktowania świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jej okres obowiązywania to 3 lata.

Objęcie inwestycji obowiązkiem uzyskania OCI ma wpłynąć na wzrost gospodarności wydatkowania środków publicznych, zoptymalizować wykorzystanie potencjału technicznego inwestycji i wyeliminować zjawisko nadpodaży usług medycznych, a także dostosować inwestycje w sektorze zdrowia do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa .

Określenie dolnego limitu wartości inwestycji, podlegających OCI na 2 mln zł, na dzień złożenia wniosku, ma na celu ograniczenie napływu wniosków o niskiej wartości, zoptymalizowanie wyboru inwestycji podlegających OCI, by umożliwić dostosowanie świadczeń do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa, odzwierciedlonych w mapach potrzeb zdrowotnych i Priorytetach dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej.

Wnioski, dotyczące inwestycji strategicznych o wartości powyżej 50 mln zł będą oceniane przez Komisję Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia. W jej skład mają wchodzić przedstawiciele instytucji merytorycznych z punktu widzenia oceny celowości inwestycji, tj. osoby wskazane przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, rozwoju regionalnego, do spraw zdrowia oraz prezesa NFZ. W procesie oceny Komisja będzie mogła wystąpić o opinię m.in. przedstawiciela wojewody lub marszałka, ministra właściwego do spraw wewnętrznych czy konsultantów krajowych z dziedzin medycyny

Proces opiniowania wniosku przez Komisję ma odbywać się poza Systemem IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia). Co do zasady, Komisja ma dokonywać oceny wniosków za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość; na wniosek przewodniczącego lub co najmniej dwóch członków ocena wniosków będzie mogła odbywać się na posiedzeniach.

W latach 2018- 2019 wnioskodawcy złożyli w systemie IOWISZ 25 wniosków o wydanie OCI o wartości przekraczającej 50 mln zł.

Na podstawie wygenerowanych danych z sytemu IOWISZ oszacowano, że w latach 2016- 2018 wpłynęło 1649 wniosków o wydanie OCI, z czego 437 stanowiły wnioski o wartości inwestycyjnej do 2 mln zł i były to wnioski w szczególności dotyczące zakupu sprzętu medycznego, mało istotnego z uwagi na kontraktowanie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z NFZ. Prognozowany jest 27 -proc. spadek liczby wniosków o wydanie OCI w związku z wprowadzeniem limitu kwotowego. Jednocześnie zakłada się wzrost łącznej liczby wniosków o wydanie OCI, składanych w systemie IOWISZ o 40%.

Nowela ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

(ISBnews)