Minister Zdrowia powołał Radę Funduszu Medycznego

Minister Zdrowia powołał Radę Funduszu Medycznego. W jej skład wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, interesariuszy systemu ochrony zdrowia ale również organizacji zrzeszających pacjentów. Nowopowołana Rada będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą dla Ministra Zdrowia w zakresie zadań Funduszu oraz podziału środków finansowych na poszczególne działania.

„Jednym z kluczowych zadań Rady będzie dokonywanie corocznie analizy i oceny skuteczności działalności Funduszu pod względem poprawy m.in. dostępności do świadczeń zdrowotnych, technologii lekowych i programów profilaktycznych. Rada ma również możliwość przygotowania rekomendacji i zgłaszania Ministrowi Zdrowia propozycji w zakresie przyszłych działań Funduszu, zdaniem Rady zasadnych do podjęcia i objęcia finansowaniem w ramach jednego z czterech dostępnych subfunduszy. Ewaluacja działalności Funduszu będzie dokonywana m.in. na bazie danych zdrowotnych gromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a więc oparta na rzeczywistej i bieżącej ocenie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia” – zaznacza resort w komunikacie.

Członkowie Rady:

Prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz (Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy) – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach (Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki) – przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna (Narodowa Rada Rozwoju) – przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Marcin Martyniak – przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów,
Agata Wolnicka – przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
dr n. med. Wojciech Wysoczański – przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
Tomasz Młynarski – przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,
Stanisław Maćkowiak (Federacja Pacjentów Polskich) – przedstawiciel organizacji zrzeszającej pacjentów,
Piotr Parjaszewski (Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy, Fundacja Rozwoju Pediatrii) – przedstawiciel organizacji zrzeszającej pacjentów.