GSK: Przeciwciało monoklonalne VIR-7831 potencjalnym lekiem przeciwko COVID-19

Vir Biotechnology (Vir) i GlaxoSmithKline (GSK) ogłosiły dzisiaj, że Niezależna Komisja ds. Monitorowania Danych zaleciła zatrzymanie rekrutacji do badania fazy III COMET-ICE (COVID-19 Monoclonal antibody Efficacy Trial – Intent to Care Early) oceniającego produkt VIR-7831 (GSK4182136) w monoterapii we wczesnej fazie leczenia COVID-19 u dorosłych z dużym ryzykiem hospitalizacji, z uwagi na dane wskazujące na dużą skuteczność.

Zalecenie IDMC oparte jest na wynikach analizy wstępnej obejmującej 583 pacjentów włączonych do badania COMET-ICE, wskazującej na 85% zmniejszenie (p=0,002) wskaźnika hospitalizacji lub zgonu wśród pacjentów otrzymujących VIR-7831 w porównaniu z placebo, który jest pierwszorzędowym punktem końcowym badania. Produkt VIR-7831 był dobrze tolerowany. Ponieważ badanie nadal trwa i wymaga zastosowania ślepej próby, a obserwacja pacjentów biorących udział w badaniu będzie trwać 24 tygodnie, dodatkowe dane, w tym dane epidemiologiczne i wirusologiczne, zostaną opublikowane po zakończeniu badania.

Na podstawie tych wyników Vir i GSK planują niezwłocznie wystąpić o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w trybie nagłym (EUA) do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) oraz o dopuszczenie do obrotu w innych krajach. Dane z tego badania rejestracyjnego będą także stanowić podstawę do wniosku o rejestrację leku biologicznego złożonego do FDA.

Firmy te ogłosiły dziś także wyniki nowego badania, zgłoszone i oczekujące na publikację online w czasopiśmie bioRxiv, wskazujące, że produkt VIR-7831 zachowuje działanie wobec aktualnie krążących istotnych wariantów wirusa, w tym wariantu brytyjskiego, południowoafrykańskiego i brazylijskiego, na co wskazują dane in vitro z pseudotypowanych testów wirusowych. W przeciwieństwie do innych przeciwciał monoklonalnych VIR-7831 wiąże się z wysoce konserwatywnym epitopem białka kolca, co może utrudniać wytwarzanie oporności.

Pełny program opracowywania klinicznego VIR-7831 obejmuje, poza badaniem COMET-ICE, następujące badania:
COMET-PEAK: Trwające dwuczęściowe badanie fazy II porównujące bezpieczeństwo stosowania i kinetykę wirusa przy domięśniowym podaniu 500 mg VIR-7831 wobec dożylnego podania 500 mg VIR-7831 u dorosłych niskiego ryzyka z łagodną lub umiarkowaną chorobą COVID-19 oraz oceniające podobieństwo i farmakokinetykę produktu VIR-7831 wytwarzanego w różnych procesach.
COMET-TAIL: Badanie fazy III o oczekiwanym terminie rozpoczęcia w drugim kwartale 2021 r., obejmujące dorosłych wysokiego ryzyka, mające na celu ocenę, czy podawany domięśniowo produkt VIR-7831 może zmniejszyć wskaźnik hospitalizacji lub zgonu z powodu COVID-19.
COMET-STAR: Badanie fazy III o oczekiwanym terminie rozpoczęcia w drugim kwartale 2021 r., obejmujące niezakażonych dorosłych wysokiego ryzyka, mające na celu ocenę, czy podawany domięśniowo produkt VIR-7831 może zapobiec objawowemu zakażeniu.

Dr George Scangos, Dyrektor naczelny Vir, powiedział: „Te bardzo interesujące dane na temat pojedynczego przeciwciała wiążącego się z konserwatywnym epitopem zbliżają nas o jeden krok do zapewnienia nowego skutecznego rozwiązania dla pacjentów na całym świecie. Najważniejsze cechy VIR-7831 to podwójny mechanizm działania, który ma uniemożliwiać wnikanie wirusa do zdrowych komórek i usuwać zakażone komórki, jak również jego cechy mogące utrudniać wytwarzanie oporności. Obserwacje te, w połączeniu z danymi nt. oporności oczekującymi na publikację, wykazują potencjał VIR-7831 w zapobieganiu najcięższym następstwom COVID-19 i wskazują na potencjalną zdolność ochrony przed aktualnie krążącymi szczepami wirusa”.

Dr Hal Barron, główny dyrektor ds. naukowych oraz prezes działu badawczo-rozwojowego, powiedział: „Cieszymy się, że to wyjątkowe przeciwciało monoklonalne było w stanie przynieść tak dużą korzyść chorym. Oczekujemy z niecierpliwością na jak najszybszą możliwość udostępnienia produktu VIR-7831 i planujemy dalsze badania jego możliwości w innych zastosowaniach”.

Część fazy III badania COMET-ICE oceniała bezpieczeństwo stosowania i skuteczność jednorazowego wlewu dożylnego VIR-7831 (500 mg) lub placebo u ambulatoryjnych pacjentów na całym świecie, a ta analiza tymczasowa objęła 291 pacjentów z grupy leczenia i 292 pacjentów z grupy placebo. Głównym punktem końcowym badania jest odsetek pacjentów, u których doszło do progresji COVID-19 zdefiniowanej jako konieczność hospitalizacji na co najmniej 24 godziny lub zgon, w ciągu 29 dni od randomizacji. W populacji badania 63% stanowili pacjenci pochodzenia hiszpańskiego/latynoskiego, a 7% – pacjenci rasy czarnej i pochodzenia afroamerykańskiego. Zgodnie z danymi Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom w populacjach tych istnieje około trzykrotnie większe ryzyko hospitalizacji i około dwukrotnie większe ryzyko zgonu z powodu COVID-19.

Produkt VIR-7831 jest także oceniany w warunkach ambulatoryjnych w badaniu fazy II BLAZE-4 sponsorowanym przez firmę Eli Lilly and Company, którego celem jest ocena bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Eli Lilly, bamlaniwimabu (LY-CoV555), w monoterapii i w skojarzeniu z innymi przeciwciałami neutralizującymi, w tym VIR-7831, w porównaniu z placebo u dorosłych niskiego ryzyka z łagodnym lub umiarkowanym przebiegiem COVID-19.

Ponadto VIR-7831, razem z VIR-7832, będą oceniane w badaniu fazy Ia/IIb AGILE, wspieranym przez National Health Service, obejmującym dorosłych z łagodnym lub umiarkowanym przebiegiem COVID-19. VIR-7832 jest drugim przeciwciałem monoklonalnym opracowanym wspólnie przez firmy Vir i GSK, które ma zostać poddane badaniom jako potencjalny lek przeciwko COVID-19.

VIR-7831 i VIR-7832 są produktami eksperymentalnymi i nie są dopuszczone do stosowania przez Agencję ds. Żywności i Leków USA ani żadne inne władze rejestracyjne.

VIR-7831 to eksperymentalne przeciwciało monoklonalne przeciwko SARS-CoV-2 o podwójnym mechanizmie działania. Dane przedkliniczne sugerują, że może ono potencjalnie zarówno uniemożliwiać wnikanie wirusa do zdrowych komórek, jak i usuwać zakażone komórki. Przeciwciało to wiąże się z epitopem na powierzchni SARS-CoV-2, który jest taki sam jak w przypadku SARS-CoV-1 (wirusa powodującego ciężki ostry zespół oddechowy — SARS), co wskazuje, że epitop ten jest wysoce konserwatywny. Może to utrudniać wytwarzanie oporności. Produkt VIR-7831, zawierający technologię Xtend™ firmy Xencor, został również opracowany tak, by osiągać wysokie stężenie w płucach w celu zapewnienia optymalnej penetracji do tkanek dróg oddechowych zakażonych przez SARS-CoV-2 oraz by cechować się wydłużonym okresem półtrwania.

VIR-7832 to eksperymentalne przeciwciało monoklonalne przeciwko SARS-CoV-2 o podwójnym mechanizmie działania. Dane przedkliniczne sugerują, że może ono potencjalnie zarówno uniemożliwiać wnikanie wirusa do zdrowych komórek, jak i cechować się większą zdolnością usuwania komórek zainfekowanych. Przeciwciało to wiąże się z epitopem na powierzchni SARS-CoV-2, który jest taki sam jak w przypadku SARS-CoV-1 (wirusa powodującego ciężki ostry zespół oddechowy — SARS), co wskazuje, że epitop ten jest wysoce konserwatywny. Może to utrudniać wytwarzanie oporności. Produkt VIR-7832, zawierający technologię Xtend i inne technologie Fc firmy Xencor, został również opracowany tak, by osiągać wysokie stężenie w płucach w celu zapewnienia optymalnej penetracji do tkanek dróg oddechowych zakażonych przez SARS-CoV-2 oraz by cechować się wydłużonym okresem półtrwania. Co istotne, produkt VIR-7832 został opracowany tak, by potencjalnie zwiększać aktywność limfocytów T swoistych względem wirusa, co mogłoby znaleźć zastosowanie w leczeniu i/lub zapobieganiu COVID-19.