Mabion rozpoczął book-building dot. max. 2,43 mln akcji serii U

Mabion zawarł z mBankiem warunkową umowy plasowania akcji oraz rozpoczął proces budowania księgi popytu – w trybie przyspieszonym – w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 2 430 554 akcji nowej emisji serii U, podała spółka.

Oferta akcji nowej emisji prowadzona jest na warunkach określonych w uchwale nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 23 lutego 2021 r. oraz w uchwale zarządu z dnia 3 marca 2021 r., podano.

„Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty skierowanej wyłącznie do: (a) inwestorów kwalifikowanych[…] lub (b) inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro na inwestora” – czytamy w komunikacie.

Akcjonariusze spółki spełniający kryteria wskazane w uchwale emisyjnej, którzy wezmą udział w procesie budowania księgi popytu, będą uprawnieni do pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji na zasadach określonych w uchwale emisyjnej. Zgodnie z uchwałą emisyjną, uprawnionym inwestorom przysługuje pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji w liczbie umożliwiającej utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu sprzed emisji.

„W celu skorzystania z pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji na zasadach określonych w uchwale emisyjnej, uprawnieni inwestorzy powinni przesłać nie później niż do dnia 9 marca 2021 r. informację o liczbie akcji spółki posiadanych przez nich na koniec dnia w dniu 23 lutego 2021 r. Przesłana informacja powinna wskazywać co najmniej dane akcjonariusza oraz liczbę akcji spółki posiadanych przez tego akcjonariusza na koniec dnia w dniu 23 lutego 2021 r. Informacja powinna zostać przesłana do menadżera oferty” – wskazano także.

Cena emisyjna akcji nowej emisji zostanie ustalona przez zarząd spółki przede wszystkim w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim sytuacji makroekonomicznej i gospodarczej, koniunktury panującej na rynkach kapitałowych, a także w oparciu o rekomendacje menadżera oferty, dodano.

„Przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii U zostaną zawarte przez inwestorów do dnia 12 marca 2021 r., a wpłaty wkładów pieniężnych za akcje nowej emisji zostaną dokonane w terminie wskazanym w umowach objęcia akcji nowej emisji, tj. 12 marca 2021 r.” – czytamy dalej.

Zgodnie z umową plasowania, menadżer oferty zobowiązał się do świadczenia na rzecz spółki usług na potrzeby plasowania akcji nowej emisji.

„Emitent zobowiązał się, że bez zgody menadżera oferty nie będzie emitować, sprzedawać ani oferować akcji w okresie 120 dni od daty pierwszego notowania PDA, za wyjątkiem standardowych wyłączeń oraz emisji do 10 500 000 akcji zwykłych serii V spółki na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki planowanego na dzień 22 marca 2021 r. Dodatkowo, następujący akcjonariusze emitenta – Twiti Investments Limited, Polfarmex S.A. oraz Glatton sp. z o.o. – zobowiązali się, że w razie złożenia zapisu na akcje nowej emisji, bez zgody menadżera oferty nie będą sprzedawać ani oferować nabytych przez nie w ofercie akcji nowej emisji w okresie 120 dni od daty pierwszego notowania PDA” – czytamy dalej.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)