Włochy: chorzy na POChP stosujący HnB uzyskują lepsze efekty zdrowotne

W „Internal and Emergency Medicine” opublikowano „Wyniki zdrowotne palaczy POChP używających podgrzewanych wyrobów tytoniowych: obserwacja 3-letnia” (Health outcomes in COPD smokers using heated tobacco products: a 3‑year follow‑up). Jest to pierwsze w historii badanie, które ocenia długoterminowe efekty przejścia chorych na przewlekła obturacyjną chorobę płuc (POChP) z palenia papierosów na produkty typu HnB (heat-not-burn).

Jest niesponsorowane przez przemysł badanie przeprowadzone przez grupę włoskich badaczy, ich kierownikiem był Riccardo Polosa.

Badanie pokazało korzyści kliniczne, w tym mniejszą liczbę zaostrzeń POChP w ciągu 3 lat obserwacji.

„Biorąc pod uwagę, że wielu pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) pali pomimo objawów, ważne jest zrozumienie długoterminowych skutków zdrowotnych zastępowania papierosów podgrzewanymi wyrobami tytoniowymi (HTP). Przez 3 lata monitorowaliśmy parametry zdrowotne pacjentów z POChP, którzy znacznie osłabili lub zaprzestali palenia papierosów po przejściu na HTP” – czytamy w wynikach.

We wszystkich trzech punktach czasowych w kohorcie HTP stwierdzono znaczną i klinicznie istotną poprawę wyników CAT i 6MWD. Nie zaobserwowano żadnych istotnych zmian u pacjentów z POChP, którzy kontynuowali palenie papierosów.

W przypadku kohorty użytkowników HTP wizytę wyjściową uznano za wizytę kliniczną poprzedzającą pierwszą z dwóch kolejnych wizyt kontrolnych, kiedy pacjenci z POChP nie stosowali jeszcze HTP i palili papierosy. Zanotowano urządzenia HTP.

Osoby stosujące HTP w POChP, które całkowicie zaprzestały palenia papierosów, zostały określone jako osoby rzucające palenie, podczas gdy pacjenci, którzy zgłosili stosowanie HTP w połączeniu z paleniem konwencjonalnych papierosów, zostali zdefiniowani jako podwójni użytkownicy (dual users).

Prawie 60% pacjentów z POChP stosujących HTP całkowicie powstrzymywało się od palenia papierosów przez cały czas trwania badania, podczas gdy osoby kontynuujące palenie (podwójni użytkownicy) wykazywały stały spadek dziennego spożycie papierosów od poziomu wyjściowego o co najmniej 70% podczas wszystkich wizyt studyjnych.

„Stosowanie HTP może zapewnić odpowiednie kompensacyjne efekty fizyczne i behawioralne, prawdopodobnie służące jako skuteczna metoda zapobiegania nawrotom, a zatem przyczyniając się do niskich wskaźników nawrotów obserwowanych u użytkowników HTP w tym badaniu.

Te lepsze wyniki zdrowotne można wytłumaczyć wyraźnym spadkiem ekspozycji na tlenek węgla i poziomów karboksyhemoglobiny po zastąpieniu papierosa bezalkoholowymi HTP i związaną z tym poprawą tolerancji wysiłku, która występuje po rzuceniu palenia” – podkreślają badacze. – „Obiecującą ścieżką wydaje się zmniejszenie ryzyka i odwrócenie szkód w postaci zastępowania papierosów przez podgrzewacze tytoniu, które są produktami niskiego ryzyka. Nasze badanie przeprowadzone na palaczach POChP pokazuje, że wśród osób, które zastąpiły papierosy produktami HnB, możliwa jest długotrwała poprawa objawów ze strony układu oddechowego, tolerancja wysiłku, jakość życia i częstość zaostrzeń choroby”.

Dlatego, ich zdaniem, informowanie pacjentów o korzyściach płynących ze stosowania HnB „jest kluczem do lepszego kształtowania polityki zdrowotnej”.

Ale, jak zastrzegają, „nasze wyniki są oparte na małej kohorcie pacjentów z POChP i należy je interpretować ostrożnie”. Obserwacji poddano bowiem 38 pacjentów – 31 mężczyzn i 7 kobiet.

Według Światowej Organizacji Zdrowia przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) zajmuje 4. miejsce wśród najczęstszych przyczyn zgonów na świecie.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc to schorzenie układu oddechowego, polegające na występowaniu utrwalonego zwężenia oskrzeli, które powoduje ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Objawia się to trudnościami w oddychaniu, czyli dusznością. POChP wywiera także niekorzystny wpływ na inne narządy i układy organizmu. Towarzyszą jej m.in. zanik mięśni szkieletowych, niedożywienie (kacheksja), choroby serca, osteoporoza czy niedokrwistość.