Rak płuca jest w czołówce najdroższych dla budżetu państwa nowotworów złośliwych

125 mln złotych – takie koszty absencji chorobowej generuje co roku rak płuca w Polsce. To trzeci wynik, po raku piersi i raku gruczołu krokowego. Koszty te to jednak jedynie niewielki odsetek całkowitych kosztów pośrednich związanych z tym nowotworem, które w 2017 r. zostały oszacowane na 3,3 mld złotych. Na tę kwotę składają się m.in. przedwczesne zgony chorych, niezdolność do pracy, prezenteizm chorych i opiekunów oraz absenteizm opiekunów – wynika z raportu „Rak Płuca 2021” opracowanym na zlecenie Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych przez specjalistów HealthQuest oraz HTA Consulting.

Rak płuca jest nie tylko w czołówce najdroższych dla budżetu państwa nowotworów złośliwych, ale też jest najczęściej diagnozowanym nowotworem w Polsce, najczęstszą przyczyną zgonów z powodu raka oraz powoduje największą utratę lat życia skorygowanych niesprawnością.

„Rak płuca jest nadal – na świecie i w Polsce – jednym z największych wyzwań w zakresie złośliwych nowotworów, co wynika z częstości występowania oraz niezadowalającego rokowania chorych. Następstwa medyczne i ekonomiczne są ogromnymi i nadal niecałkowicie rozwiązanymi problemami. Zagrożenia związane z rakiem płuca można zmniejszyć przez wykorzystanie możliwości profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz usprawnienie diagnostyki i stosowanie kompleksowego postępowania terapeutycznego z wykorzystaniem dostępnych metod leczenia miejscowego oraz systemowego” – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie Onkologii.

Dzięki postępowi, jaki dokonał się w ostatnich latach, część pacjentów z określonymi zaburzeniami molekularnymi lub wysoką ekspresją PD-L1, ma możliwość stosowania leków ukierunkowanych molekularnie lub immunoterapii. Jednakże obecnie w Polsce tylko u mniej niż 10% pacjentów zakwalifikowanych do leczenia w I linii przeprowadzana jest diagnostyka molekularna. W praktyce oznacza to, że blisko 13 500 chorych leczonych jest chemioterapią, która nie pozostaje obojętna dla organizmu.

„Zanim pacjent przejdzie sekwencyjną ścieżkę diagnostyki molekularnej w kierunku oznaczenia biomarkerów i dojdzie do wykonywanych w ostatniej kolejności badań poziomu ekspresji PD-L1, gdzie średni czas diagnozowania to 10 tygodni, i po średnio kolejnych 7 tygodniach wdrożone zostanie u niego leczenie, choroba może się tak rozwinąć, że nawet najlepsza terapia okazuje się mało skuteczna. Jeśli tylko co 10. pacjent ma szansę na otrzymanie nowoczesnego leczenia, oznacza to, że w Polsce raka płuca leczy się, jak przed laty, pełnodawkową, toksyczną chemioterapią” – tłumaczy Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

W przypadku chorych z rakiem płuca w Polsce priorytetem powinno być skuteczne i jak najmniej toksyczne leczenie wydłużające przeżycie. Aby tak się stało niezbędne jest wprowadzenie finansowania innowacyjnych leków o udowodnionej skuteczności, zwiększenie dostępu do jakościowej diagnostyki molekularnej, poprawa koordynacji działań w całym procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

„Dla pacjentów chorujących na raka płuca w Polsce szczególnie istotne będzie finansowanie leków ukierunkowanych molekularnie na nowe cele terapeutyczne, jak BRAF, HER, MET, NTRK, RET oraz leków immunologicznych, jak podwójna immunoterapia ze zredukowaną liczbą cykli chemioterapii. Takie podejście znacznie podniesie jakość życia chorych nie tylko poprzez ograniczenie objawów towarzyszących procesowi nowotworowemu, ale również działań niepożądanych wywołanych toksyczną chemioterapią. Ważne jest również zwiększenie dostępu do diagnostyki molekularnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na jakość i ilość pobieranego materiału do badań, poprawność wykonania badań, wiarygodność wyników oraz czas oczekiwania na wyniki. Kluczowe będzie wprowadzenie modelu kompleksowej opieki nad chorym z rakiem płuca w Polsce prowadzonej w jednym ośrodku. A co za tym idzie zwiększenie nakładów NFZ na diagnostykę i leczenie raka płuca oraz poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania” – podsumowuje dr hab. n. med. Maciej Niewada, prezes Zarzadu HealthQuest.

Raport „Rak Płuca 2021” został opracowany przez specjalistów z dwóch firm oceny technologii lekowych – HealthQuest oraz HTA Consulting na bazie na zlecenie Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Jego celem jest przegląd terapii zalecanych w wytycznych klinicznych oraz dostępnych w Polsce w leczeniu raka płuca, w tym leków ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii stosowanych w I linii.

Link do raportu: https://glospacjenta.pl/wydarzenia/364,raport-rak-pluca-2021-leczenie-farmakologiczne