Senat za zwiększeniem środków na zdrowie do 6% PKB w 2022 r. i 7,2% w 2025 r.

Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zakładające przyśpieszenie wzrostu wydatków na zdrowie do 6% w 2022 r. i 7,2% w 2025 r. Za nowelizacją wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Celem nowelizacji jest przyspieszenie osiągnięcia dotychczas określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6% produktu krajowego brutto (PKB) już w 2023 r.; oraz określenie ścieżki dalszego wzrostu minimalnych wartości przedmiotowych nakładów aż do osiągnięcia poziomu 7% PKB w 2027 r. ( od 6% PKB w 2023 r., 6,2% PKB w 2024 r., 6,5% PKB w 2025 r., 6,8% PKB w 2026 r. do 7% PKB w 2027 r.

Zgodnie dotychczasowymi przepisami, referencyjna wartość nakładów ze środków publicznych na ochronę zdrowia w relacji do PKB została określona na poziomie 6%, który miał zostać osiągnięty w 2024 r. i utrzymany na tym poziomie w kolejnych latach.

Tymczasem wprowadzone przez Senat poprawki zakładają wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2022 r., 6,5% PKB w 2023 r., 7% PKB w 2024 r., by docelowo osiągnąć co najmniej 7,2% PKB.

Zgodnie z nowelizacją, środki mogłyby być przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia w formie dotacji podmiotowej lub jako zasilenie funduszu zapasowego oszczędności na etapie realizacji budżetu. Minister zdrowia będzie mógł za zgodą ministra finansów dokonywać zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami budżetu państwa, w ramach części budżetowej, którą dysponuje.

Inna z poprawek Senatu zmierza do skreślenia przepisu karnego, dodanego do tekstu ustawy po odbyciu pierwszego czytania projektu w Sejmie (zagrożenie naruszenia nietykalności cielesnej osoby wykonującej badanie lub szczepienie przeciw COVID-19 karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech).

Senat zmienił także artykuł nowelizujący ustawę o działalności leczniczej w celu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego pokrywania straty netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez podmiot tworzący będący jednostką samorządu terytorialnego.

Skreślono też przepis, zakładający przedłużenie obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) do dnia 30 czerwca 2022 r. ze względu na pandemię COVID – 19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to 31 grudnia 2021r.

Nowela ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.

(ISBnews)