Jest nowelizacja Funduszu Medycznego

Pojawiła się długo oczekiwana nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym. Zapisano w jej m.in. możliwość zakupu szczepionek na HPV oraz diagnostykę genetyczną w chorobach rzadkich.

„Pozwoli to na kierunkowe docelowe działania ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie dofinasowania profilaktyki w obszarze nieobjętym obowiązkiem szczepień w zależności od potrzeb i sytuacji epidemicznej z uwzględnieniem wieku i grupy docelowej, dla której ochrona indywidulana stanowi wpływ na zdrowie publiczne państwa” – czytamy w uzasadnieniu.

W noweli przewidziano także dodanie nowej kategorii świadczeń – świadczeń gwarantowanych związanych z diagnostyką genetyczną z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego (zwłaszcza wielkoskalowych badań genomowych i innych badań genetycznych u dzieci i młodzieży realizowanych w szczególności w związku z leczeniem chorób onkologicznych i chorób rzadkich).

„Aż 80% chorób rzadkich to choroby genetyczne, dlatego diagnostyka genetyczna odgrywa w rozpoznawaniu chorób rzadkich szczególną rolę i nie można jej zastąpić innymi metodami diagnostycznymi. Ustalenie rozpoznania i określenie podłoża molekularnego genetycznej choroby rzadkiej jest podstawą właściwej, spersonalizowanej opieki medycznej i w wielu przypadkach ratuje życie lub zmniejsza stopień niepełnosprawności. Szybkie przeprowadzenie badań genetycznych
zapobiega tzw. „odysei diagnostycznej”, czyli pozwala zapobiec wielu traumatycznym przeżyciom jakie towarzyszą dziecku w związku z powtarzającymi się hospitalizacjami” – brzmi uzasadnienie.

Z Funduszu Medycznego zostanie sfinansowany także zakup „istniejących wyrobów medycznych oraz sprzętu medycznego wraz z oprogramowaniem, wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne oraz pozwalające na usprawnienie procesu diagnostyki i leczenia pacjenta. W celu finansowania tych zadań minister właściwy do spraw zdrowia będzie przeprowadzał postępowanie konkursowe, zmierzające do wyboru wniosków, które zostaną objęte finansowaniem”.

Projekt (https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-1041-2022/$file/9-020-1041-2022.pdf) został złożony przez Prezydenta do Sejmu.