Rząd przyjął nowelizację ustawy o refundacji leków

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Rząd chce zmienić sposób tworzenia budżetu na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wprowadzone zostaną ponadto nowe instytucje prawne, które mają zwiększyć produkcję leków lub substancji czynnych w Polsce, a w konsekwencji wzmocnić bezpieczeństwo lekowe kraju. Dodatkowo wprowadzone zostaną przepisy, które zabezpieczą dostępność produktów refundowanych dla pacjentów. Ponadto, kobiety w okresie połogu będą uprawnione do bezpłatnego zaopatrzenia się w leki” – czytamy w komunikacie.

Najważniejsze rozwiązania

Zmieni się sposób tworzenia całkowitego budżetu na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Rozwiązanie to zapewni także większą niż dotychczas przewidywalność tego budżetu.
Wprowadzone zostaną zmiany, które usprawnią procedowanie wniosków refundacyjnych. Powinno to przełożyć się na zwiększenie efektywności procesów i szybsze procedowanie spraw.
Wydłużony zostanie termin ogłaszania kolejnego obwieszczenia refundacyjnego – z 2 do 3 miesięcy. Rozwiązanie znacznie usprawni pracę aptek oraz umożliwi lepsze planowanie zaopatrzenia w produkty lecznicze.
Kobiety w okresie połogu będą uprawnione do bezpłatnego zaopatrzenia się w leki. Dotychczas możliwość taka przysługiwała jedynie kobietom w ciąży.
Podwyższona zostanie – z 15 proc. do 25 proc. podstawa limitu finansowania, co wpłynie na obniżenie dopłat do leków, które ponoszą pacjenci.
Aby zapewnić bezpieczeństwo lekowe w Polsce, poprawi się sytuacja polskich hurtowni farmaceutycznych i aptek, które zapewniają dostępność refundowanych produktów dla pacjentów. W tym celu nastąpi podwyższenie marży hurtowej oraz podwyższenie marży detalicznej (aptecznej).
Wprowadzone zostaną przepisy podnoszące bezpieczeństwo lekowe pacjentów poprzez zwiększenie dostępności leków na terenie Polski.
– Nowe rozwiązanie przewiduje obowiązek utrzymywania zapasów przez każdego z producentów w ilości nie mniejszej niż 3 miesięczna średnia sprzedaży z poprzedniego okresu.
Nastąpi uniezależnienie dokonywania zmian w programach lekowych od zgody koncernów farmaceutycznych, posiadających już w danym programie swój produkt. Rozwiązanie to przyspieszy wprowadzanie innowacyjnych produktów dla pacjentów i pozwoli dostosowywać treści programów w zależności od zmieniających się wytycznych klinicznych i rekomendacji ekspertów.
Wprowadzone zostaną mechanizmy, które zachęcą do produkcji leków w Polsce. Chodzi np. o brak negocjacji z Komisją Ekonomiczną, wydanie decyzji refundacyjnej na dłuższy okres niż ustawowy, zwolnienie z części opłat itp.
Wprowadzone zostaną przepisy, które będą przeciwdziałać sprzedaży leków za granicę.
– Będzie to możliwe przez zobowiązanie do stosowania tej samej marży hurtowej, co w transakcjach krajowych, wymieniono.

(ISBnews)