Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 24-28 lipca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Ochrona zdrowia: Wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2022 r. wyniosły 205,6 mld zł (stanowiły 6,7% PKB) i były wyższe niż w 2021 r. o około 36,1 mld zł (w odniesieniu do danych wstępnych za 2021 r., które wyniosły 169,4 mld zł) tj. o 21,3% r/r., wynika ze wstępnych szacunków Narodowego Rachunku Zdrowia opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Świadczenie wspierające: Ustawa o świadczeniu wspierającym, zakładająca wprowadzenie od 1 stycznia nowego świadczenia dla osób niepełnosprawnych po 18. roku życia, posiadających decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, ukazała się w Dzienniku Ustaw.

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej: Rynek prywatnej opieki zdrowotnej będzie rósł średniorocznie o 7% w latach 2023-2028, przy wzroście ubezpieczeń zdrowotnych o 9% oraz abonamentów medycznych – o 8%, wynika z szacunków firmy badawczej PMR. W 2022 r. wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej, wraz z wydatkami na leki i nie-leki, wzrosła z dwucyfrową dynamiką i przekroczyła wartość 70 mld zł, podała firma.

Nałóg tytoniowy: Koszt palenia papierosów dla polskiej gospodarki można szacować łącznie na ok. 92 mld zł w 2021 r., z czego 50 mld zł to bezpośrednie koszty leczenia, ocenia prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (PTZP) Andrzej M. Fal w ekspertyzie opublikowanej przez Biuro Analiz Sejmowych (BAS).

Choroby cywilizacyjne: Ponad 50% pracowników posiada minimum jeden czynnik ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, zgodnie z Raportem Medicover Praca. Zdrowie. Ekonomia. Dodatkowo, 67% dorosłych Polaków nie spełnia norm WHO w zakresie minimalnej aktywności fizycznej.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Bezpłatne leki: Senat wprowadził poprawki do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, która zakłada poszerzenie grupy uprawnionych do bezpłatnych leków o osoby powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18.roku życia. Poprawki zakładają, że środki na ten cel zostaną przekazane z budżetu ministra zdrowia, a nie Narodowego Funduszu Zdrowia.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Captor Therapeutics: Zarząd podjął uchwałę w sprawie emisji 25 271 akcji zwykłych na okaziciela serii O, w granicach kapitału docelowego spółki, z wyłączeniem, w całości, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna jest równa cenie nominalnej akcji i wynosi 0,1 zł. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej przez zawarcie umów objęcia akcji uczestnikami programu motywacyjnego spółki.

Medicover: Szpital Medicover w Warszawie nawiązał współpracę z ekspertem w dziedzinie operacji przepuklin i rekonstrukcji przedniej ściany brzucha – doktorem Andrzejem Lehmannem. Wilanowski szpital strategicznie stawia na rozwój na w obszarze przepuklin brzusznych, jak i abdominoplastyki, stąd decyzja o nawiązaniu takiej współpracy i poszerzeniu katalogu świadczeń dla pacjentów.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Celon Pharma: Podpisał umowę z Agencją Badań Medycznych (ABM) na realizację i dofinansowanie projektu rozwoju klinicznego inhibitora CPL110 w nowotworach litych FGFR zależnych, podała spółka. Koszt kwalifikowalny projektu to 39,8 mln zł, wysokość dofinansowania (przyznana kwota środków publicznych) wynosi ok. 19,3 mln zł. Termin realizacji projektu to 31 grudnia 2027 r.

Molecure: Otrzymało zgodę od Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) na przeprowadzenie badania fazy II dla cząsteczki OATD-01 u pacjentów z aktywną sarkoidozą płucną, podała spółka. Molecure przewiduje, że włączenie pierwszego pacjenta nastąpi w IV kwartale 2023 r.

Polpharma: Po roku nieobecności, do aptek wraca Alfadiol, który jest bardzo ważnym lekiem w terapii pacjentów, m.in w przewlekłej niewydolności nerek oraz niedoczynności przytarczyc. Decyzję o przywróceniu jego produkcji na terenie Polski podjęła Polpharma.

Synektik: Zawarł umowę z Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy dotyczącą dostawy, instalacji i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) dla szpitala wraz z niezbędnym wyposażeniem, a także przeszkolenia personelu i opieki serwisowej. Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wartość 12 755 610 zł netto.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji