Ryvu zaktualizowało plan rozwoju RVU120, priorytetyzując wskazania hematologiczne

Ryvu przedstawiło zaktualizowane dane kliniczne fazy I dla badania fazy I/II RVU120 u pacjentów z nawrotowymi/opornymi przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi, a także zaprezentowało zaktualizowany plan rozwoju programu RVU120. Zakłada on priorytetyzację wskazań hematologicznych i kładzie nacisk na strategię szybkiego wprowadzania leku na rynek, podała spółka. Podkreśliła także, że wzmocniła pozycję gotówkową, wydłużając dostępność finansowania do I kwartału 2026 roku.

„Jesteśmy bardzo blisko zakończenia rozwoju RVU120 w ramach fazy I w 2023 roku, w tym określenia bezpiecznej dawki w zakresie farmakologicznie aktywnym. Biorąc pod uwagę przekonujące dane dotyczące bezpieczeństwa i zaobserwowane oznaki aktywności, planujemy rozpocząć pierwsze badanie potwierdzające skuteczność RVU120 w ramach fazy II w czwartym kwartale 2023 roku, będąc pionierem w rozwoju inhibitorów CDK8/19. Jesteśmy zaszczyceni, że przyciągnęliśmy zainteresowanie światowej klasy badaczy. Dzięki ich nieocenionemu wsparciu opracowaliśmy atrakcyjny plan rozwoju RVU120. W ciągu najbliższych kilku miesięcy spodziewamy się rozpoczęcia czterech badań klinicznych fazy II, potwierdzających skuteczność RVU120 w złośliwych nowotworach hematologicznych: AML/HR-MDS, LR-MDS i mielofibrozie” – powiedział członek zarządu i dyrektor ds. medycznych Hendrik Nogai, cytowany w komunikacie.

„W oparciu o analizę danych klinicznych nasz wewnętrzny Komitet Kliniczny, wzmocniony wieloma międzynarodowymi autorytetami i ekspertami medycznymi, poparł aktualizację planu rozwoju klinicznego RVU120, priorytetyzując wskazania hematologiczne. Poświęciliśmy również więcej uwagi strategii szybkiego wprowadzania leku na rynek, realizując obecnie trzy ścieżki rozwoju, których celem jest uzyskanie danych klinicznych wspierających potencjalne zatwierdzenia leków w latach 2026-2027. W ciągu ostatnich kilku miesięcy z powodzeniem wzmocniliśmy naszą pozycje gotówkową, wydłużając dostępność finansowania do pierwszego kwartału 2026 roku. Przedstawiony plan rozwoju RVU120 jest zgodny z budżetem przedstawionym w Planach Rozwoju Ryvu na lata 2022-2024 i jest ukierunkowany na wielomiliardowy potencjał rynkowy” – dodał współzałożyciel, największy akcjonariusz oraz prezes Paweł Przewięźlikowski.

Podczas kongresu ESMO 2023 Ryvu przedstawiło zaktualizowane dane kliniczne fazy I dla badania fazy I/II RVU120 w nawrotowych/opornych przerzutowych lub zaawansowanych guzach litych.

– W badaniu RVU120 zaobserwowano 12 przypadków stabilizacji choroby przy dobrym profilu bezpieczeństwa w niewyselekcjonowanej, uprzednio intensywnie leczonej grupie pacjentów.

– Dawka 250 mg jest bezpieczna i dobrze tolerowana, a także pozwala na uzyskanie stężenia RVU120 w zakresie farmakologicznie aktywnym, dlatego zakłada się, że może skutkować wysoką efektywnością terapeutyczną u wybranych pacjentów. Obecnie trwa dalsza optymalizacja dawki, a ostateczne wyniki mogą zostać wykorzystane w przyszłych, dodatkowych badaniach klinicznych w guzach litych, w zależności od pozyskanych danych translacyjnych w różnych wskazaniach terapeutycznych, wymieniono.

„Jesteśmy zadowoleni, że możemy podzielić się pozytywnymi, zaktualizowanymi danymi badania fazy I/II dla RVU120 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi podczas tegorocznego kongresu ESMO. RVU120 jako monoterapia niezmiennie wykazuje korzystny profil bezpieczeństwa w populacji pacjentów onkologicznych eksponowanych wcześniej na liczne terapie. Stabilizację choroby zaobserwowano u 12 pacjentów z uprzednio postępującą chorobą, przy czym u 8 pacjentów czas trwania leczenia przy użyciu RVU120 przekroczył długość wcześniejszej terapii” – skomentował Nogai.

Wyniki na dzień odcięcia danych 26 września 2023 r. są następujące:

39 pacjentów z przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi otrzymało leczenie RVU120 w ramach 8 kohort, z dawkami RVU120 w zakresie od 75 do 400 mg.

Mediana wieku pacjentów wynosi 58 lat, a mediana zastosowanych wcześniejszych linii terapii wynosi 5 (pacjenci sklasyfikowani jako uprzednio intensywnie leczeni).

12 pacjentów osiągnęło stabilizację choroby (ang. stable disease, SD), a u 8 z 12 pacjentów czas trwania terapii przy użyciu RVU120 był dłuższy niż w przypadku wcześniej zastosowanej linii leczenia. U pacjentów z nowotworem gruczołowo-torbielowatym (AdCC) zaobserwowano tendencję do dłuższego czasu pozostawania w leczeniu.

RVU120 był ogólnie dobrze tolerowany. Najczęstsze zdarzenia niepożądane (ang. adverse events, AEs) były związane z układem pokarmowym (nudności/wymioty) i występowały wkrótce po podaniu początkowej dawki RVU120 (średni czas do wystąpienia objawów nieco ponad 1 godzinę po podaniu).

Zaobserwowano silny związek pomiędzy ekspozycją na RVU120 a zahamowaniem markera PD:

Analiza komórek eksponowanych na próbki osocza pacjenta po leczeniu RVU120 wykazała, że zahamowanie markera pSTAT5 ściśle korelowało z osiągniętą ekspozycją (Cmax, AUC), na poziomie przekraczającym 50% przy dawkach 250 mg i wyższych.

Ponadto zarząd Ryvu przedstawił zaktualizowany plan rozwoju programu RVU120, o którym spółka po raz pierwszy poinformowała 19 sierpnia 2022 roku. Zaktualizowany plan obejmuje badania, które, w opinii zarządu spółki, mogą doprowadzić do trzech zatwierdzeń w latach 2026-2027.

„Całkowity budżet na rozwój kliniczny fazy II RVU120, obejmujący rekrutację ponad 270 pacjentów w czterech badaniach klinicznych fazy II (RIVER-52, RIVER-81, REMARK oraz POTAMI-61), wynosi około 68 mln euro. Budżet ten obejmuje również wszelkie niezbędne działania związane z produkcją leku wymagane dla ścieżki rejestracyjnej, finansowanie badań translacyjnych oraz wewnętrzne koszty związane z rozwojem klinicznym RVU120. Całkowity budżet na rozwój kliniczny fazy II RVU120 jest zgodny z początkowymi szacunkami określonymi w Planach Rozwoju Ryvu na lata 2022-2024. Budżet na trzyletni okres od 2023 do 2025 roku w wysokości około 145 mln euro obejmuje łączne koszty działalności spółki (koszty rozwoju programów klinicznych, projektów wczesnej fazy oraz ogólne koszty działalności operacyjnej). Spółka dysponuje obecnie środkami finansowymi do Q1 2026” – czytamy dalej.

Dalsze decyzje dotyczące priorytetyzacji w ramach rozwoju RVU120 zostaną podjęte planowo w I kw. 2025 r., po uzyskaniu wstępnych danych z czterech badań fazy II opisanych powyżej (RIVER-52, RIVER-81, REMARK oraz POTAMI-61), podano także.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)