Scope Fluidics miało 89,83 mln zł środków gotówkowych na koniec września br.

Scope Fluidics dysponowało środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami finansowymi w łącznej kwocie 89,83 mln zł na koniec września br. W tym środki pieniężne wynosiły 69,64 mln zł, a inne aktywa finansowe: 20,19 mln zł, podała spółka w raporcie kwartalnym.

„Zarząd spółki przewiduje, że posiadane środki finansowe będą wystarczające do rozwoju grupy kapitałowej Scope Fluidics w perspektywie trzech lat, a jednocześnie planuje podejmować działania prowadzące do zwiększenia dostępu do finansowania, preferując nierozwadniające źródła” – czytamy w raporcie we fragmencie dotyczącym strategii rozwoju spółki ogłoszonej w marcu 2023 r.

„Bardzo rozsądnie dysponujemy zgromadzoną gotówką. Zgodnie z planem, realizujemy założony w strategii budżet, dynamicznie rozwijając nasz flagowy system BacterOMIC oraz intensywnie pracując nad identyfikacją i selekcją nowych projektów. W marcu br., po wypłacie dywidendy, dysponowaliśmy ok. 98 mln zł, na koniec trzeciego kwartału wartość ta utrzymywała się na poziomie ok. 90 mln zł” – powiedział wiceprezes, dyrektor finansowy Szymon Ruta w komentarzu przesłanym ISBnews.

31 marca 2023 r. Scope Fluidics wypłaciła w formie dywidendy 233,3 mln zł (85,57 zł na akcję) w wyniku transakcji sprzedaży w sierpniu 2022 r. za 100 mln USD (rozpoznanych przez spółkę jako 466,4 mln zł) spółki zależnej Curiosity Diagnostics, w ramach której rozwijana była technologia PCR|ONE.

W okresie I-III kw. 2023 r. spółka miała 0,51 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 0 rok wcześniej.

„Grupa w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie generowała przychodów ze sprzedaży produktów / usług, poza przychodami w kwocie 508 tys. zł dotyczącymi usług wsparcia świadczonych na rzecz Curiosity Diagnostics po dacie zawarcia transakcji sprzedaży udziałów. Przyjęty model biznesowy Grupy zakłada sprzedaż udziałów spółek celowych, które rozwijają projekty badawczo-rozwojowe. Przychody z tego tytułu są i będą w przyszłości ujmowane w pozycji Wynik na sprzedaży jednostki zależnej w sprawozdaniu z całkowitych dochodów” – czytamy dalej w raporcie.

Spółka odnotowała w tym czasie 10,83 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 329,38 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBIT sięgnęła 18,87 mln zł wobec 397,82 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Spółka w styczniu 2023 r. przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)