Rząd chce przyjąć projekt noweli o ZOZ-ach dot. lecznictwa szpitalnego w III kw.

Rząd planuje przyjęcie w III kwartale projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej, zakładającego reformę struktury oraz zasad kwalifikacji do lecznictwa szpitalnego oraz wdrożenie rozwiązań umożliwiających konsolidację podmiotów leczniczych i wzmocnienie nadzoru podmiotów tworzących nad tworzeniem i realizacją programów restrukturyzacyjnych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

W zakresie zmian w szpitalnictwie w projekcie zaproponowano:
– rezygnację z definiowania i wyodrębniania poziomów lecznictwa szpitalnego na rzecz kwalifikowania wszystkich świadczeniodawców mających przynajmniej jeden tzw. profil kwalifikujący realizowany na podstawie umowy z NFZ, której okres trwania wynosi co najmniej 2 ostatnie pełne lata kalendarzowe;
– uproszczenie i złagodzenie zasad regulujących udzielanie przez świadczeniodawców w ramach lecznictwa szpitalnego dodatkowych rodzajów świadczeń, tj. świadczeń realizowanych w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć, z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci, z zakresu chemioterapii lub chemioterapii – leczenie jednego dnia, z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych, z zakresu rehabilitacji leczniczej, realizowanych w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego lub stacjonarnych, z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w poradniach przyszpitalnych, w ramach programów lekowych, objętych kompleksową opieką zdrowotną;
– wprowadzenie regulacji umożliwiającej, na wniosek świadczeniodawcy, dokonanie w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach lecznictwa szpitalnego, zmiany polegającej na zastąpieniu określonych profili kwalifikujących odpowiadającymi im profilami świadczeń realizowanymi w trybie hospitalizacji planowej albo leczenia jednego dnia;
– umożliwienie wszystkim świadczeniodawcom realizującym określony profil świadczeń, który nie zostałby objęty kwalifikacją na nowych zasadach, kontynuację udzielania świadczeń w ramach takiego profilu w trybie hospitalizacji planowej albo leczenia jednego dnia, na okres obowiązywania kolejnego wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do lecznictwa szpitalnego.

„Zaproponowane rozwiązania mają stanowić także podstawę do działań na rzecz racjonalizacji piramidy opieki zdrowotnej przez przesunięcie niektórych świadczeń zdrowotnych na niższe poziomy opieki (np. opieka ambulatoryjna, rehabilitacja), także w ramach funkcjonowania podmiotów szpitalnych, które oprócz świadczeń stricte szpitalnych udzielają także świadczeń na innych poziomach, a także zmianę zakresu i struktury świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty szpitalne” – czytamy w wykazie.

Uporządkowanie struktury świadczeniodawców oraz wprowadzenie mechanizmów stymulujących integrację i koordynację świadczeń szpitalnych, powinno przyczynić się do ograniczenia dublowania oferowanych świadczeń i eliminację konieczności utrzymywania w części szpitali wykwalifikowanego personelu medycznego, podano także.

Zmiany proponowane w zakresie zasad kwalifikacji do PSZ nie będą miały wpływu na funkcjonowanie w tym systemie szpitali aktualnie w nim działających, których aktualny okres kwalifikacji do lecznictwa szpitalnego upływa z dniem 30 czerwca 2027 r.

Projekt zakłada możliwość tworzenia i prowadzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez związki jednostek samorządu terytorialnego, jako podmioty tworzące. Dzięki temu rozwiązaniu jednostki samorządu będą mogły łączyć samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przez co będą mogły powstać bardziej efektywne, większe podmioty lecznicze.

Ponadto projekt wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące tworzenia i zatwierdzania programów naprawczych tworzonych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w których wystąpiła strata netto. Proponowane przepisy zakładają, że sporządzenie programu, poprzedzają analizy efektywności funkcjonowania i zarządzania, ekonomiczne, jakościowe, operacyjne, działalności leczniczej oraz działalności poszczególnych komórek organizacyjnych.

(ISBnews)