Rząd planuje rozszerzenie grupy uprawnionych do wystawiania recept na bezpłatne leki

Rząd planuje przyjęcie w III kw. projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który zakłada rozszerzenie grupy uprawnionych do wystawiania recept na bezpłatne leki dla młodzieży do 18. roku życia i osób ukończeniu 65. roku, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

„Istota proponowanych rozwiązań sprowadza się głównie do rozszerzenia zakresu podmiotów uprawnionych do wystawiania recept na darmowe leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne. Po zmianach, takim podmiotem będzie każda osoba posiadająca do tego uprawnienie wynikające wprost z wykonywania przez nią zawodu medycznego, jeżeli prawo do preskrypcji wynika jasno z przepisów regulujących zasady wykonywania tego zawodu” – czytamy w wykazie.

Jednocześnie zaproponowano możliwość wystawiania recept na bezpłatne leki niezależnie od postaci tych recept, podczas gdy dotychczas możliwość taką posiadali wyłącznie lekarze oraz pielęgniarki, działający w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Nie mogli tego robić natomiast lekarze udzielający świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego.

Jak wskazano w wykazie, proponowane działanie stanowi kontynuację działań podjętych w 2023 r. na rzecz rozszerzenia zakresu przedmiotowego uprawnienia (więcej leków, wyrobów lub środków stało się wówczas dostępnych bezpłatnie) oraz podmiotowego rozpatrywanego od strony beneficjentów tych przepisów (w stosunku do stanu wyjściowego uprawnionymi stali się dodatkowo świadczeniobiorcy od ukończenia 65. roku życia do ukończenia 75. roku życia, a także świadczeniobiorcy niepełnoletni).

Jednocześnie projekt ma doprecyzować przepisy ustawy o działalności leczniczej, tak aby podstawa prawna udzielania dotacji podmiotom leczniczym działającym w formie instytutów badawczych nie budziła wątpliwości.

(ISBnews)