NFZ dofinansuje informatyzację POZ

W życie weszło zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Według szacunków NFZ na ten cel zostanie przeznaczone 58,7 mln zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się świadczeniodawcy mający kontrakt z NFZ. Maksymalna kwota to 6,5 tys. zł. Ma ona zostać przeznaczona na zakup urządzeń informatycznych lub oprogramowania wykorzystywanych do przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, lub usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

„W celu uzyskania dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, uprawniony świadczeniodawca, składa w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., do dyrektora właściwego oddziału Funduszu:
1) wniosek o udzielenie dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) specyfikację dofinansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia;
3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2020 r.:
a) urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub
b) usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej” – czytamy w zarządzeniu.

Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania środków przyznanych oddziałowi Funduszu nie później niż do dnia 21 stycznia 2021 r.