Akcjonariusze Synektika zdecydują 11 II o wypłacie 0,45 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Synektika zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 11 lutego 2020 r., o przeznaczeniu 3,84 mln zł z zysku za rok obrotowy 2019 (październik 2019 – wrzesień 2020) na wypłatę dywidendy, tj. 0,45 zł na akcję, podała spółka.

„Zwyczajne walne zgromadzenie Synektik S.A. postanawia, iż zysk powstały z działalności spółki od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. w wysokości 5 400 345,76 zł […] zostanie podzielony w następujący sposób: – kwota 3 838 108,05 zł […] zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,45 zł na jedną akcję; – kwota 1 562 237,71 zł […] zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych na wypłatę dywidendy” – czytamy w projekcie uchwały na walne.

W roku obrotowym 2019/2020 Synektik odnotował 8,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 9,14 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, zysk netto wyniósł odpowiednio: 5,4 mln zł wobec 7,79 mln zł.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)