Negocjatorzy PE, Rady porozumieli się ws. certyfikatu ułatwiającego podróżowanie

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie unijnego cyfrowego certyfikatu COVID, który ma ułatwić swobodne poruszanie się po Europie w czasie pandemii, poinformował Parlament.

Certyfikat ma być dostępny w formie cyfrowej lub papierowej i poświadczać, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19, posiada negatywny wynik testu lub jest ozdrowieńcem.

„W praktyce będą to trzy różne certyfikaty. Wspólne standardy UE pozwolą państwom członkowskim na wydawanie certyfikatów, które będą następnie akceptowane w innych krajach UE” – czytamy w komunikacie.

Unijne rozporządzenie w sprawie cyfrowego certyfikatu COVID miałoby obowiązywać przez 12 miesięcy. Certyfikat nie będzie warunkiem wstępnym do korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się i nie będzie uznawany za dokument podróży.

Aby zapewnić „przystępne cenowo i dostępne” testy, Komisja Europejska zobowiązała się do uruchomienia „co najmniej 100 mln euro” w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na zakup testów wykrywających zakażenie SARS-CoV-2 w celu wydawania unijnych certyfikatów COVID. Negocjatorzy uzgodnili, że w razie potrzeby należy uruchomić dodatkowe środki.

„Państwa członkowskie nie powinny nakładać dodatkowych ograniczeń w podróżowaniu w odpowiedzi na pandemię COVID-19, takich jak kwarantanna, samoizolacja lub testy, 'chyba że są one konieczne i proporcjonalne do ochrony zdrowia publicznego’. Należy uwzględnić dostępne dane naukowe, 'w tym dane epidemiologiczne opublikowane przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)’ – czytamy dalej.

O podjętych działaniach należy powiadomić inne państwa członkowskie i Komisję najpóźniej z 48-godzinnym wyprzedzeniem.

Państwa członkowskie Unii muszą akceptować świadectwa szczepień wydane w innych państwach członkowskich dla osób zaszczepionych szczepionką dopuszczoną do stosowania w UE przez Europejską Agencję Leków (EMA) (obecnie Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Janssen), wskazano także.

Do państw członkowskich będzie należała decyzja, czy będą one również akceptować świadectwa szczepień z innych państw członkowskich, które stosują krajowe procedury dopuszczania do użytku w nagłych wypadkach w odniesieniu do szczepionek wymienionych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do stosowania w nagłych wypadkach.

Świadectwa będą weryfikowane, by zapobiec fałszerstwom, podobnie jak autentyczność pieczęci elektronicznych umieszczonych na dokumencie. Dane osobowe uzyskane z certyfikatów nie będą mogły być przechowywane w docelowych państwach członkowskich i nie powstanie centralna baza danych na szczeblu UE. Wykaz podmiotów, które będą przetwarzać i otrzymywać dane, będzie jawny, tak by obywatele mogli korzystać z praw do ochrony danych przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Uzgodniony tekst ma zostać przekazany Komisji Wolności Obywatelskich 26 maja, a następnie ma być zatwierdzony podczas sesji plenarnej PE oraz przez Radę. Jeżeli Komisja Wolności Obywatelskich przyjmie uzgodniony tekst, zostanie przedłożony do przyjęcia na sesji plenarnej podczas I sesji plenarnej w czerwcu (7-10 czerwca 2021 r.).

(ISBnews)