Badanie NURTURE: dzieci z SMA mogą rozwijać się prawidłowo

Najnowsze, pięcioletnie dane z badania NURTURE opublikowane w czasopiśmie naukowym „Muscle & Nerve” podkreślają osiąganie kamieni milowych w rozwoju motorycznym
u niemowląt chorych na SMA, włączonych do terapii nusinersenem na etapie przedobjawowym oraz pogłębiają wiedzę na temat miar oceny aktywności tej choroby.

• Dzieci, które rozpoczęły leczenie lekiem nusinersen około pięć lat temu, przed wystąpieniem objawów rdzeniowego zaniku mięśni (SMA), nadal utrzymują i rozwijają funkcje ruchowe – wszyscy pacjenci żyją, a 23 z 25 dzieci chodzi samodzielnie.
• Analiza kryteriów włączenia do badania NURTURE jest źródłem istotnych wniosków na temat ciągle zmieniającej się definicji przedobjawowej formy SMA.
• Nowe analizy sugerują, że niewielkie różnice w charakterystyce wyjściowej badanej populacji są ważne dla interpretacji badań klinicznych i mogą wskazywać na określone wyniki u pacjentów z SMA leczonych już we wczesnym okresie niemowlęcym.

Firma Biogen ogłosiła najnowsze wyniki badania NURTURE wykazującego, że dzieci z rozpoznanym SMA leczone lekiem nusinersen jeszcze przed wystąpieniem klinicznych objawów rdzeniowego zaniku mięśni, po pięciu latach nadal utrzymują i osiągają kolejne kamienie milowe rozwoju ruchowego. Po dwóch kolejnych latach obserwacji wszyscy uczestnicy żyją, a żaden z nich nie wymaga stałej wentylacji. Ponadto, 23 z 25 dzieci chodzi samodzielnie, większość uzyskała tę zdolność w czasie odpowiednim dla ich wieku.

W kontekście prowadzonych na całym świecie rozszerzonych badań przesiewowych noworodków, dane NURTURE dostarczają również dalszych informacji na temat znaczenia obiektywnych mierników aktywności tej choroby, które mogą pomóc
w formułowaniu prognoz terapeutycznych na podstawie indywidualnych danych wyjściowych pacjenta.

„W badaniu większość dzieci, włączonych do leczenia na etapie przedobjawowym, osiągnęła kamień milowy, w postaci samodzielnego chodzenia, a wiele z nich osiągnęło go w tym samym czasie co inne dzieci w ich wieku” – powiedziała Iwona Adamek, Dyrektor Medyczna Biogen w Polsce. – „Dane z tego przełomowego badania wykazały wpływ wczesnego rozpoczęcia i kontynuacji terapii lekiem nusinersen w perspektywie długoterminowej, podkreślając znaczenie krajowych ujednoliconych badań przesiewowych noworodków w kierunku wczesnej diagnozy SMA”.

Pięcioletnie wyniki badania NURTURE pokazały, że dzieci z trzema kopiami SMN2 (n=10) osiągnęły wszystkie kamienie milowe rozwoju ruchowego według WHO1 w terminach odpowiednich dla ich wieku – z wyjątkiem jednego dziecka, które osiągnęło z opóźnieniem etap chodzenia z podparciem, ale mimo to osiągnęło na czas etap chodzenia samodzielnego. U dzieci z dwiema kopiami SMN2 (n=15) wszystkim udało się siedzieć bez wsparcia oraz stać z pomocą, 14 z nich było w stanie chodzić z pomocą, a 13 osiągnęło etap stania samodzielnego i chodzenia samodzielnego, przy czym niektóre z nich osiągnęły główne kamienie milowe rozwoju ruchowego w czasie odpowiednim dla ich wieku. Od czasu publikacji wcześniejszych wyników badania NURTURE, dwóch dodatkowych pacjentów z dwiema kopiami SMN2 osiągnęło maksymalny wynik testu CHOP-INTEND w wieku 3,8 i 4,8 lat, co daje łącznie 22 dzieci w badaniu (12 [80%] z dwiema kopiami SMN2; 10 [100%] z trzema kopiami SMN2). Żadne nowe dziecko nie wymagało interwencji oddechowej, zgodnie z definicją pierwszorzędowego punktu końcowego od czasu poprzedniego etapu danych, kiedy to zgłoszono cztery takie przypadki.

„Społeczność naukowa zajmująca się SMA dostrzega, jak istotne znaczenie mają wczesne wskaźniki neurodegeneracji u niemowląt chorych na SMA, które przy pierwszej ocenie wydają się być bezobjawowe” – powiedział dr Thomas Crawford, jeden z dyrektorów Kliniki Stowarzyszenia Dystrofii Mięśniowej (Muscular Dystrophy Association Clinic) i profesor neurologii w szpitalu Johns Hopkins. – „Dane z badania NURTURE pokazują, jak niewielkie różnice w charakterystyce wyjściowej mogą znacząco wpływać na wyniki, w tym funkcje ruchowe, oddechowe, połykanie i karmienie. Amplituda CMAP i arefleksja są wskaźnikami postępującej patologii SMA przed wystąpieniem objawów – takie i inne cechy, jakie jeszcze zostaną zdefiniowane są ważne dla właściwej interpretacji danych z badań oceniających terapie SMA”.

W analizie post-hoc danych z badania NURTURE oceniono wczesne wskaźniki aktywności tej choroby, m.in. wyjściowy złożony potencjał czynnościowy mięśni (CMAP) i całkowite zniesienie odruchów (arefleksja) zgodnie z hipotezą, że pomiar uszkodzenia neuronów może wskazywać na postęp tej choroby jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych. W badaniu NURTURE chrakterystyka wyjściowa populacji różniła się od innych badań w grupie pacjentów przedobjawowych, ponieważ kryteria włączenia dopuszczały pacjentów z niższymi wartościami amplitudy CMAP (≥1 mV) lub z arefleksją. Po wykluczeniu danych od pacjentów z dwiema kopiami SMN2, którzy nie spełniali kryterium CMAP nerwu strzałkowego ≥2mV lub mieli arefleksję, wyjściowy poziom ogólnych wyników motorycznych i niemotorycznych w tej podgrupie badania NURTURE był lepszy niż w całej badanej kohorcie. Obejmowało to wyższy odsetek uczestników osiągających kamienie milowe rozwoju ruchowego w prawidłowych ramach czasowych, a także brak lub mniejszą liczbę dzieci wymagających interwencji oddechowej, rurki gastrostomijnej oraz z objawami SMA w okresie 24 miesięcy.

Profil bezpieczeństwa leku nusinersen w takim przedłużonym okresie obserwacji był zgodny z danymi z wcześniejszych etapów. W badaniu tym u 12 uczestników (48%) wystąpiło jedno lub więcej poważnych zdarzeń niepożądanych. Żadne ze zdarzeń niepożądanych i poważnych zdarzeń niepożądanych nie zostało uznane za powiązane z terapią lekiem nusinersen. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi zgłaszanymi w badaniu NURTURE były gorączka, infekcja górnych dróg oddechowych, kaszel i zapalenie nosogardzieli. Częstotliwość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych analizowana w mniej więcej rocznych odstępach, zmniejszała się z czasem.

Badanie NURTURE to trwające, otwarte badanie II fazy, które jest prowadzone w kohorcie 25 leczonych przedobjawowo pacjentów z genetycznym rozpoznaniem SMA, którzy otrzymali pierwszą dawkę nusinersenu przed szóstym tygodniem życia. Badanie to ocenia długoterminową skuteczność i bezpieczeństwo terapii przez 8 lat, aby lepiej zrozumieć wpływ leczenia na wczesnych etapach tej choroby.

Nusinersen jest lekiem zarejestrowanym w celu leczenia niemowląt, dzieci i osób dorosłych z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA), który dostępny jest w 65 krajach. Jest to podstawa leczenia SMA. Terapią nusinersenem objętych jest już ponad 14 000 osób na całym świecie.
Nusinersen jest oligonukleotydem antysensownym (ASO), który celuje w podstawową przyczynę SMA poprzez nieustanne zwiększanie ilości pełnowartościowego białka przeżyciowego neuronu motorycznego (SMN) wytwarzanego w organizmie. Jest on podawany bezpośrednio do ośrodkowego układu nerwowego, gdzie znajdują się neurony ruchowe, w celu zapewnienia leczenia w miejscu, gdzie rozpoczyna się choroba.3
Nusinersen wykazał trwałą skuteczność we wszystkich grupach wiekowych i rodzajach SMA, przy precyzyjnie zbadanym profilu bezpieczeństwa na podstawie danych pacjentów leczonych przez okres aż do 8 roku życia4 w połączeniu z wiarygodnymi danymi z rzeczywistej praktyki klinicznej (RWE), Program badań klinicznych nusinersenu obejmuje ponad 10 badań klinicznych, do których włączono ponad 460 osób z bardzo różnych populacji pacjentów, w tym dwa randomizowane badania z grupą kontrolną (ENDEAR i CHERISH). Otwarte badania SHINE i NURTURE oceniają długoterminowy wpływ leku nusinersen. Do najczęściej obserwowanych zdarzeń niepożądanych w badaniach klinicznych należały: infekcje dróg oddechowych, gorączka, zaparcia, ból głowy, wymioty i ból pleców. W badaniach laboratoryjnych możliwe jest monitorowanie nefrotoksyczności oraz zaburzeń krzepliwości krwi, w tym ostrego i poważnego obniżenia liczby płytek krwi, które zaobserwowano po podaniu niektórych oligonukleotydów antysensownych.